top of page
De logo van Aircoo in het donkerblauw

Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN BV Aircoo

 

1. Algemene voorwaarden : Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, behoudens wijzigingen welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Ingeval van andersluidende, schriftelijke overeenkomst zal alleen voor de punten waarvoor uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomsten zijn afgesloten, worden afgeweken van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. De punten niet vervat in de schriftelijke overeenkomsten worden geacht deze te zijn vermeld in onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden en derhalve uitdrukkelijk aanvaard. Wij verwerpen alle andere voorwaarden vermeld op brieven en andere bescheiden uitgaande van de klanten, behoudens schriftelijk andersluidende overeenkomst.

 

2. Bestelling : Opdracht bestelling door koper houdt erkenning in van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Offertes van BV Aircoo zijn steeds vrijblijvend. BV Aircoo is pas door een bestelling gebonden nadat de opdracht uitdrukkelijk is aanvaard door de zaakvoerder. Onze offertes zijn steeds benaderend. De bestelling is onherroepelijk voor de koper, en kan niet vernietigd worden na de aanvaarding, tenzij BV Aircoo zich met de annulering akkoord verklaart, waarbij de annulering kosten, met een minimum van 25 % van het bedrag der bestelling, zullen verschuldigd zijn. Al onze offertes en prijzen dienen te worden verstaan exclusief taksen. De BTW en alle andere van kracht zijnde taksen, tegenwoordige of toekomstige, zijn ten laste van de koper.

 

3. Prijs : Prijsverhogingen onafhankelijk van onze wil zullen door ons mogen doorgerekend worden, met recht nochtans voor de koper om, ten laatste op de leveringsdatum, van de koop af te zien, voor zover de prijsstijging meer dan 30% bedraagt, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van de gecontracteerde prijs.

 

4. Betaling :

 

4.1. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen, onder meer door de vermelding van een vervaldag op de factuur, zijn alle facturen steeds integraal betaalbaar 30 kalenderdagen na factuurdatum. De facturen zijn zonder korting betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur.

 

4.2. BV Aircoo behoudt zich het recht voor in de individuele overeenkomst betaling te vragen van een voorschot vooraleer met de uitvoering van de opdracht gestart wordt, net als de prijs te factureren in schijven naargelang de vordering van de werken. BV Aircoo behoudt zich tevens het recht voor een bepaalde zekerheid voor betaling te vragen. Indien de klant hieraan niet tijdig voldoet, heeft BV Aircoo het recht de overeenkomst te beëindigen.

 

4.3. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de maand na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering van het protest. De onvoorwaardelijke betaling van het volledige factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Indien de klant een deel van het factuurbedrag betaalt, geldt dit als uitdrukkelijke aanvaarding van de corresponderende prestaties.

 

4.4. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

 

5. Laattijdige betaling:

 

5.1. Elk bedrag dat geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een nalatigheidsinterest van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd. Het verschuldigde bedrag wordt, eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd het recht van BV Aircoo  om grotere schade aan te tonen.

5.2. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, onder meer wanneer zij één of meerdere uitstaande betalingsverplichtingen op hun vervaldag niet of niet volledig nakomt (behoudens in geval van een terecht geprotesteerde factuur overeenkomstig artikel 6.3), of in geval van faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag WCO, staking van betaling, daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant kunnen schaden: (i) is BV Aircoo niet langer gehouden tot (verdere) levering van of uitvoering en kan BV Aircoo de levering en uitvoering onmiddellijk opschorten; (ii) behoudt BV Aircoo zich het recht voor om de overeenkomst en alle andere opdrachten van rechtswege te beëindigen, binnen een termijn van vijf werkdagen na vergeefse aangetekende ingebrekestelling van de klant; (iii) wordt het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

6. Aansprakelijkheid:

 

6.1. De Installaties, Diensten en/of Wisselstukken worden aangeboden volgens het basisprincipe dat de klant alle maatregelen heeft genomen om zich ervan te vergewissen dat deze geschikt zijn voor gebruik voor zijn specifieke producten, methoden en doelstellingen. De aanwending en het gebruik ervan door de klant zelf of door een derde, gebeurt dan ook onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. BV Aircoo kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hieruit voortvloeit.

 

6.2. De aansprakelijkheid van BV Aircoo beperkt zich in elk geval, naar eigen keuze en inzicht van BV Aircoo, tot het vervangen, herstellen of naleveren van ontbrekende of gebrekkige Installaties, Diensten en/of Wisselstukken. Is vervanging, herstel of nalevering niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een daarvoor in de plaats tredende vergoeding van de geleden schade. De aansprakelijkheid van BV Aircoo zal nooit verder reiken dan de factuurwaarde van het Deelproject, zoals gedefinieerd in de offerte en/of de opdrachtbevestiging, waarbij het gebrek wordt vastgesteld, noch hoger zijn dan het bedrag van de uitkeringen van de verzekeringspolissen aangegaan door BV Aircoo. De aansprakelijkheid van BV Aircoo is in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

 

6.3. Onverminderd de bepalingen van de klachten- en garantieregeling zoals overeengekomen in de individuele overeenkomst en de bijzondere voorwaarden, kan de klant in geen geval aanspraak maken op waarborg of vrijwaring door BV Aircoo voor: (i) schade ontstaan door abnormale, onoordeelkundige of buitengewone aanwending, belasting en/of slijtage (bijvoorbeeld in geval van overschrijding van de aangegeven maximale capaciteit van de Installatie) en schade veroorzaakt door het niet-naleven van de handleiding of de instructies van BV Aircoo betreffende het gebruik (bijvoorbeeld opstart zonder toezicht BV Aircoo of omtrent capaciteit, temperatuur, gebruik van brandstof en koelvloeistof…), de service en het onderhoud; (ii) schade veroorzaakt door een onoordeelkundige herstelling uitgevoerd door de klant of door een derde; (iii) bijkomende schade ontstaan door verder gebruik van de Installatie na de vaststelling van een gebrek; (iv) schade die zich niet zou hebben voorgedaan indien de klant voldoende diligent zou hebben gehandeld om de schade te beperken, onder meer door het overbrengen van de ingevroren producten naar andere koelruimten. (v) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout, dan wel door nalatigheid; (vi) schade ontstaan door onjuiste of onvolledige door de klant of een aangestelde van de klant opgegeven gegevens (afmetingen, plannen, schetsen, tekeningen, modellen, berekeningen, technische beschrijvingen …) en instructies (specificaties, functionaliteiten, materiaalkeuzes…); (vii) schade ontstaan als gevolg van fouten in studies en plannen van studiebureaus, architecten…, behoudens in geval deze werden aangesteld door BV Aircoo zelf; (viii) schade veroorzaakt door overmacht; (ix) onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, omzetverlies, schade aan derden, schade aan de producten die door de geleverde Installaties worden verwerkt of hiermee anderszins in aanraking komen, of enige vervolgschade door deze producten veroorzaakt.

 

7. Eigendomsvoorbehoud : De eigendomsrechten op de geleverde Installatie en/of Wisselstukken gaan pas over op de klant op het ogenblik van volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten, kosten en alle toebehoren) door de klant, zelfs na verwerking, vermenging en incorporatie. Dit eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de overgang van het risico, zoals omschreven in de individuele overeenkomst.

 

8. Levering – verzending – verpakking – behandeling : Alle goederen reizen voor rekening en op risico van de koper, zelfs wanneer de verzending franco gebeurt. Ingeval materieel rechtstreeks bij de koper bezorgd wordt, zonder dat dit via de inrichtingen van de verkoper geschiedt, is de koper er toe gehouden na te gaan in welke staat het zich bevindt en bij vaststelling van schade, elk grondig voorbehoud te maken tegenover de vervoerder en de verkoper hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

9. Veiligheid : Ten allen tijde blijft ten laste van de klant: Voorziening en verbruik van sanitair, water, elektriciteit tijdens de werken. Toegankelijkheid tot de werf met vrachtwagen. In het kader van de wet "Welzijn op het werk" dienen wij erop te wijzen dat de werkplaatsen vrij en veilig en toegankelijk dienen te zijn (cfr. oa. ladders en kooiladders voor toegang daken, ... ).

 

10. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht : In geval van betwisting over deze algemene voorwaarden, alsook over elke andere overeenkomst die tussen BV Aircoo en de klant wordt gesloten, zijn de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de zetel van de betrokken vennootschap van BV Aircoo uitsluitend bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing

bottom of page